ใช้งานท่อระบายน้ำอย่างรู้ค่า ป้องกันปัญหาท่อตัน

ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำทิ้งต่างๆ ถูกใช้งานหลักด้วยการระบายน้ำจากการใช้งานภายในบ้านไปยังแหล่งบำบัดน้ำเสีย หรือแหล่งที่เตรียมไว้ต่อไป

โดยมากแล้ว ตามบ้านเรือนต่างๆ จะมีการระบายน้ำเสียเหล่านั้นออกไปยังชุมชนในปริมาณมากต่อวัน ซึ่งจะถูกนำไปบำบัดน้ำเสียต่อไป แต่หากน้ำเสียจากครัวเรือนมากเป็นพิเศษ และเป็นน้ำเสียที่ปนเปื้อน หรือเจือปนเศษคราบสกปรก ความเน่าเหม็นจากคราบขยะต่างๆ ก็จะส่งผลให้การบำบัดน้ำเสียนั้นด้อยคุณภาพลง และส่งผลต่อชุมชน

การจะช่วยให้ชุมชนของคุณเองน่าอยู่ มีแหล่งน้ำที่ใสสะอาด และมีน้ำสะอาดปราศจากกลิ่น รวมถึงช่วยให้บ้านของคุณเองสะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ และที่สำคัญไม่ทำให้ท่อตัน ต้องเริ่มจากพฤติกรรมของคนในครอบครัว

การใช้งานท่อน้ำทิ้ง หรือท่อระบายน้ำต่างๆ ภายในบ้านอย่างรู้ค่า มีวิธีการดังนี้

color

ใช้ตะแกรงดักขยะ

ที่ฝาท่อควรมีตะแกรงดักเศษผม ดักเศษอาหาร หรือเศษขยะต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษสิ่งสกปรกเหล่านี้ไหลเข้าไปอุดตันภายในท่อน้ำทิ้ง หรือท่อระบายน้ำ และสะดวกในการดูแลทำความสะอาด โดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดฝาท่อเพื่อเก็บเกี่ยวสิ่งสกปรกเหล่านั้นขึ้นมาทิ้ง และป้องกันปัญหาท่อตันด้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีตะแกรงดักขยะ ก็สามารถเก็บเศษเหล่านั้นไปทิ้งในถุงขยะ หรือถังขยะได้อย่างง่ายดาย ไม่เกิดการหมักหมม หรือสะสมความสกปรกอยู่ในท่อ จึงไม่ก่อให้เกิดเชื้อโรค และพาหะนำโรคต่างๆ

ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำเป็นประจำ

คุณควรตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำอย่างน้อยเดือนละครั้ง ว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ มีรอยแตกรั่ว ถูกกัดกร่อน หรือมีความผิดปกติหรือไม่

นอกจากตรวจสอบท่อระบายน้ำภายนอกแล้ว ควรตรวจดูภายใน ว่ามีเศษต่างๆ หรือขยะติดค้างอยู่ภายใน หรือรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนหรือไม่ รวมถึงตรวจดูว่ามีคราบไขมันจับตัวกันอยู่หรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรแก้ไข เพื่อป้องกันปัญหาท่อตัน และป้องกันท่อรั่วแตก การแก้ไขไม่ควรดันให้เศษเหล่านั้นหลุดเข้าไปภายใน แต่ให้กำจัดออกมา และควรหมั่นสังเกตเมื่อราดน้ำทุกครั้ง ว่าน้ำยังไหลสะดวกอยู่หรือไม่

เพียงแค่รู้จักใส่ใจ ดูแล และทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายน้ำ ก็เป็นการรักษาสุขอนามัยที่ดี และป้องกันท่อตันอย่างได้ผลแล้วนะคะ